Category: Karta/Mapa

0 Comment on Plan Zagreba 1961. Godine
Posted in 1961 Karta/Mapa Plan/projekt/nacrt

Plan Zagreba 1961. Godine

Izvor i visoka razolucija: https://i.ibb.co/6yV1vz6/Plan-Zagreba-1961.jpg?fbclid=IwAR0fMVgum50ANYt-wpE2FN-i6PxbyZgl9SD0zX0wKwd_lSzadUnZqPfmXpo_aem_Ac4xlxav6sAKxzafYUzI8vZsfa9g1UGjZF7V1Iq7TVzqFh_Pc1LZ5idCkjVvBJBf6ro

0 Comment on Karta Zagreba i okolice 1822. Godine
Posted in 1822 Karta/Mapa

Karta Zagreba i okolice 1822. Godine

0 Comment on Karta Zagreba oko 1920. Godine
Posted in 1920.-ih Karta/Mapa

Karta Zagreba oko 1920. Godine

0 Comment on Plan Zagreba 1944. Godine
Posted in 1944 Karta/Mapa Plan/projekt/nacrt

Plan Zagreba 1944. Godine

Izvor: https://i.ibb.co/5s5djwG/Plan-Zagreba-1944.jpg?fbclid=IwAR2ECrEx_a_SPdIc4hMoV3bO2WBqVTgHZWZn0TpddfW9qkWbSA7yfB6CWCA_aem_Ae7P–L2D7QV_-gPefNQCpigK6LNSb2TOdYEo2MfqDFPKZpMEjEJ5TjxFUF8DwtUDcY